ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಥಮಾ ದ್ವಿತೀಯಾ ತೃತೀಯಾ ತುರೀಯಾ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೦೬ ದ್ವಿತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೮ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೬ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೬ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೦೦
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೬ ದ್ವಿತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೦೯ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೭ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೭ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೦೯
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೭ ದ್ವಿತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೮ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೮ ಪ್ರವೇಶ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೯
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೦೮ ದ್ವಿತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೦೯ ತುರೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೦೯ ಪ್ರವೇಶ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೦
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೦೯ ದ್ವಿತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೧ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೦೯ ತುರೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೧೧
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ ದ್ವಿತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೨ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೦ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೧೨
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೦ ದ್ವಿತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೨ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೦ ತುರೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೧೩
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೩ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ ತುರೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೩
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೧ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೩ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೧ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೨
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೨ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೨ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೩
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೨ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೨
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೩ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೩
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೩ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೪
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೪
ಪ್ರಥಮಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫
ದ್ವಿತೀಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೧೫ ತೃತೀಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ ತುರೀಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೧೫
ಪ್ರಥಮಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ ದ್ವಿತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ ತುರೀಯಾ ಜನವರಿ೨೦೧೭ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೧೭
ಪ್ರಥಮಾvಜನವರಿ ೨೦೧೮ ದ್ವಿತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ ತೃತೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ ತುರೀಯಾ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ ಪ್ರವೇಶ ಜನವರಿ ೨೦೧೮
ಪ್ರಥಮಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೮ ದ್ವಿತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೮ ತೃತೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೮ ತುರೀಯಾ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೮ ಪ್ರವೇಶ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೮

 

Comments are closed.