ಪ್ರವೇಶ

ಇದು ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಐದನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಪತ್ರಿಕೆ ೧
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ದೀಪಿಕಾ-V (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)
ಬೆಲೆ: ೩೦.೦೦ ರೂ

ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ: ಅನುವಾದಪ್ರದೀಪ-II (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)
ಬೆಲೆ: ೨೦.೦೦ ರೂ

ಪ್ರವೇಶಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳಿವೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಧಾತುಗಳ ವಿವಿಧಲಕಾರಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧಲೇಖನವೂ ಸಹ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾಶುಲ್ಕ : ೩೦.೦೦
ಪರೀಕ್ಷೆ ೧ರ ಅವಧಿ: ೩.೦೦ ಗಂಟೆ (ಬೆ ೧೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೦೦)
ಅಂಕಗಳು: ೧೦೦ (ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ – ೩೫)
ಪರೀಕ್ಷೆ ೨ರ ಅವಧಿ: ೧.೩೦ ಗಂಟೆ (ಮ ೨.೩೦ ರಿಂದ ೪.೦೦)
ಅಂಕಗಳು: ೫೦ (ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ – ೧೮)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು (ಅನುವಾದಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

 ಪ್ರವೇಶಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆವೇದನಾಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 

Comments are closed.