ಪ್ರಥಮಾ

ಇದು ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತ.

ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇ-ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ( ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ – ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಧ್ವನಿ-ಚಿತ್ರ-ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಡನೆ, ಉತ್ತರಸಹಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಡನೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಸಾಧನಗಳೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ:  ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ದೀಪಿಕಾ-I (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ)

ಬೆಲೆ: ೧೫.೦೦ ರೂ

ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಮರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಧಾತುರೂಪಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಸರಳ ಪಾಠಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ವ್ಯಾಕರಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸ್ವರಸಂಧಿಗಳನ್ನೂ, ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾಶುಲ್ಕ : ೨೦.೦೦

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ: ೨.೩೦ ಗಂಟೆ (ಬೆ ೧೦.೦೦ ರಿಂದ ೧೨.೩೦)

ಅಂಕಗಳು: ೧೦೦ (ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ – ೩೫)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮಾಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮಾಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆವೇದನಾಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 

 

Comments are closed.