ತುರೀಯಾ

ಇದು ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಪತ್ರಿಕೆ ೧
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ದೀಪಿಕಾ-IV (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)
ಬೆಲೆ: ೨೫.೦೦ ರೂ

ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ: ಅನುವಾದಪ್ರದೀಪ-II (ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ)
ಬೆಲೆ: ೧೫.೦೦ ರೂ

ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಕರಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳ ಪರಿಚಯವಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. ವಿವಿಧ ಲಕಾರಗಳು, ಭಾವೇಪ್ರಯೋಗ, ಸತಿಸಪ್ತಮೀ, ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠೀ/ಸಪ್ತಮೀ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧಲೇಖನವೂ ಸಹ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾಶುಲ್ಕ : ೩೦.೦೦
ಪರೀಕ್ಷೆ ೧ರ ಅವಧಿ: ೩.೦೦ ಗಂಟೆ (ಬೆ ೧೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೦೦)
ಅಂಕಗಳು: ೧೦೦ (ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ – ೩೫)
ಪರೀಕ್ಷೆ ೨ರ ಅವಧಿ: ೧.೩೦ ಗಂಟೆ (ಮ ೨.೩೦ ರಿಂದ ೪.೦೦)
ಅಂಕಗಳು: ೫೦ (ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ – ೧೮)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುರೀಯಾಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು (ಅನುವಾದಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

 ತುರೀಯಾಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆವೇದನಾಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 

Comments are closed.