ಅನುಬಂಧಗಳು

 1. ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಪೀಠ – www.sringeri.net
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – www.ksu.ac.in
 3. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ –http://samskritabharati.in/
 4. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆರಿಟೇಜ್ ತಾಣ – http://sanskrit.inria.fr/
 5. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/
 6. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ –http://sanskrit.jnu.ac.in/index.jsp
 7. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶೋಧನ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು –http://www.ppsm.res.in/
 8. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಒಸ್ಮಾನಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ –http://www.osmania.ac.in/sanskritacademy/
 9. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸಂಘ, ಸಿಡ್ಯಾಕ್ –http://www.cdac.in/index.aspx?id=mc_hc_ihlc
 10. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ತಾಣ –http://sanskritdocuments.org/
 11. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಕಿಪುಸ್ತಕಗಳು –http://sa.wikibooks.org/
 12. ಸಂಸ್ಕೃತ ಜಾಲಲಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು –http://sanskritweb.net/
 13. ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ-ಪುಸ್ತಕಗಳು –http://sanskritebooks.org/
 14. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುವಾದಗಳು –http://www.giirvaani.net/
 15. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು –http://sanskrit.safire.com/
 16. ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಿರಿ –http://www.sanskritfromhome.in/
 17. ಸುಧರ್ಮಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ –http://sudharma.epapertoday.com/
 18. ಸಂಭಾಷಣ ಸಂದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ –http://www.sambhashanasandesha.in/
 19. ಮೋನಿಯರ್ ವಿಲಿಯಂಸ್ ಆಂತರ್ಜಾಲಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ –http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/
 20. ಅಪ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಕೋಶ –http://www.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/
 21. ಸಂಭಾಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದಕೋಶ –http://spokensanskrit.de/

Comments are closed.