ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

  1. ಗುಜರಾತ್
  2. ನ೦ಗನಲ್ಲೂರು,ಚೆನ್ನೈ
  3. ಕೊತ್ತೂರು,ಚೆನ್ನೈ
  4. ಸತ್ಯಮ೦ಗಲ,ಚೆನ್ನೈ
  5. ಮದನಪಲ್ಲಿ,ಆ೦ದ್ರಪ್ರದೇಶ
  6. ಚೆ೦ಬೂರು,ಮು೦ಬೈ

Comments are closed.